Adresas: 
Savanorių g. 58, Kretinga
Tel.: (445) 78987

Internetinė svetainė: 
http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Kretingos r. sav.
Ugdymo programos ir projektinė veikla

Ikimokyklinis ugdymas 

VUC veikia šešios ikimokyklinio ugdymo grupės: 4 bendrojo ugdymo, 1 kalbos ir komunikacijos ir 1 kompleksinių sutrikimų. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal 2007 m. parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą pritartą 2007 m. rugpjūčio 2 d. Kretingos  rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymu Nr. A1*446 ir 2009 balandžio 3 d. atnaujintą ir patobulintą ikimokyklinio ugdymo programą (patobulintos vaikų pasiekimų vertinimo lentelės):

* ikimokyklinėse grupėse vaikai ugdomi nuo 3 iki 5-6 metų, atsižvelgiant į tėvų pageidavimą;

* tenkinant tėvų prašymus, veikia bendrojo ugdymo grupių modeliai: 1 grupė kurios  veiklos trukmė 9 val. ir 1 grupė – 12 val., 2 grupių veiklos trukmė per dieną – 10,5 val. ir 2 specialiosios grupės, kurių veiklos trukmė 9 val. ir 10,5 val.; 

* ugdymas grupėse skirstomas į šias veiklos sritis: fizinis vystymasis ir sveikatos saugojimas, pažinimo ir intelekto vystymasis, socialinis – emocinis vystymasis, meninis ugdymas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, neskaidomas į atskirus mokomuosius dalykus;

* grupės auklėtojos gali laisvai rinktis ugdomosios veiklos temas, darbo metodus ir formas, atsižvelgiant į savo ugdytinių amžiaus tarpsnius, pasirinktą įstaigos prioritetinę ugdymo kryptį – sveiką gyvenseną; 

* ugdymo tvarką reglamentuoja grupės dienos ritmas; 

* grupėse dirbančioms auklėtojoms skiriamas 36 savaitinių valandų darbo krūvis, iš kurių 3 valandos skiriamos nekontaktiniam darbui;

* ikimokyklinukams, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir kalbos komunikacijos sutrikimus, VUC specialiojo ugdymo komisijos nutarimu ar Pedagoginės psichologinės tarnybos išvada, teikiama pagal sutrikimus specialioji pedagoginė, logopedinė ir medicininė-korekcinė pagalba.

 

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118). Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214), ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525):

 

Centre neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115). Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto, sveikos gyvensenos veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėmis, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

 

 

Projektinė veikla
Tarptautinė vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa: ,,Zipio draugai“, ,,Antras žingsnis“, ,,Įveikiame kartu".
Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas ,,Mes Kretingos krašto vaikai".
Vaikų socializacijos programa per mokslo metus ,,Neįgaliųjų meninio ugdymo perspektyvos ir galimybės”.
Vaikų vasaros poilsio socializacijos programos ,,Smalsučiai“, „Spindulėlis“.
Sveikos gyvensenos ugdymo programa ,,Aukime sveiki”.
TV3 ,,Išsipildymo akcija 2009“.
Psichoaktyvių medžiagų prevencijos programa „Mokėkime pasakyti ne“.
Kretingos muziejaus edukacinių užsiėmimų programa.